myqrcodemenu.com Ücretsiz Qr Kodu Restoran Menü Oluşturucu myqrcodemenu.com Ücretsiz Qr Kodu Restoran Menü Oluşturucu Giriş Yap

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TAAHÜTNAME (VERİ İŞLEYEN SIFATIYLA)

 

……………….…        Ticaret         Sicil         Müdürlüğüne        ……………….…        sicil         numaralı,

……………….…………………………………….………………

……………….………………….………………….…             adresinde             faaliyet             gösteren,

……………….………………….…………… ünvanlı şirketin Veri Sorumlusu olarak işlediği ve Taahütname    ekibinde    bildirilen    kişisel    verileri,    ……………….…    Ticaret    Sicil    Müdürlüğü

……………….… sicil numaralı, ……………….………………….………………… adresinde faaliyet gösteren......................................................................................... şirketi olarak Veri Sorumlusu adına Veri

İşleyen sıfatıyla işlemekteyiz. Bu kapsamda, Veri Sorumlusu ile aramızdaki ilişkinin ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerimizin tespiti amacıyla, aşağıdaki şartlarla işbu Taahhütname’yi imzalıyoruz.

 

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu’ndan (‘’KVKK’’) ve sair mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarından doğan ve/veya doğabilecek yükümlülüklerimizi, Veri Sorumlusu ile işbu Taahhütname’nin imza tarihi öncesinde imzalanmış ve/veya sonrasında imzalanacak tüm sözleşmeler bakımından uygulayacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
 2. Kisisel Veriler’in saklanması, depolanması ve aktarılması dâhil her türlü isleme

faaliyetinde asagıda yer alan ilkelere uygun hareket edecegimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun isleme;
 2. Dogru ve gerektiginde güncel Kisisel Veriler’i isleme;
 3. Belirli, açık ve mesru amaçlar için isleme;
 4. Islendikleri amaçla baglantılı, sınırlı ve ölçülü olma;
 5. Ilgili mevzuatta öngörülen veya islendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.
 1. Veri işleyen olarak işbu Taahhütname uyarınca Veri Sorumlusu adına KVKK kapsamındaki kişisel verileri işlediğimiz hallerde;
  1. Yalnızca Veri Sorumlusu’nun talimatları doğrultusunda , mevzuata uygun olarak ve hizmetin gerektirdiği hallerde sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyeceğimizi; anonim hale getirilmiş olsa dahi kişisel verileri Veri Sorumlusu’nun talimatları dışında kullanmayacağımızı,
  2. Ancak emredici hukuk kurallarına göre ve gerekli olduğu ölçüde kişisel veri işleyeceğimizi,
  3. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, bunların muhafazasını sağlamak; veri kaybını oluşmasını, verilerin yok olmasını, zarar görmesini, değiştirilmesini veya açıklanmasını engellemeye yönelik olarak söz konusu verinin niteliklerini göz önünde bulundurarak gerekli ve veriyi yetkisiz veya hukuka aykırı erişim sebebiyle oluşabilecek veri kaybı, yok olması veya zarar görmesi durumunda oluşacak zarar ile orantılı teknik ve idari önlemler alacağımızı,
  4. Hizmetin ifası için yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde veri işleyeceğimizi, verilerin yurtdışına aktarılması söz konusu olduğunda duruma ilişkin Veri Sorumlusu’ndan yazılı onay almayı ve yurtdışına aktarılan veriler için KCKK ve işbu Taahhütname’deki yükümlülükleri yerine getireceğimizi,
  5. Hizmetin ifasına esas teşkil eden sözleşmelerin feshi veya başka bir nedenle son bulması veya Veri Sorumlusu ile olan ticari ilişkinin sonra ermesi halinde, işlediğimiz verileri hem fiziki hem de elektronik ortamda Veri Sorumlusu’na derhal geri vereceğimizi veya yok edeceğimizi; buna ilişkin kanıtları Veri Sorumlusu’na temin edeceğimizi,
  6. İşbu Taahhütname kapsamında verisi işlenen kişilere, ticari reklam faaliyetleri dahil olmak üzere herhangi bir konuda, haricen ilgili müşteriden mevzuat uyarınca onay almadıkça herhangi bir E-Posta, SMS, MMS veya diğer elektronik veya yazılı ileti göndermeyeceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
 2. Kişisel verilere erişimi olan çalışanlarımızın güvenirliğini temin bakımında gerekli önlemler alacağımızı, kişisel verilen işlenmesinde yalnızca kişisel verilen korunması mevzuatı ve kişisel verilen niteliği hakkında bilgilendirilmiş çalışanları görevlendireceğimizi, kişisel veriye erişimi olan bütün çalışanlarımızın iş bu Taahhütname’deki yükümlülüklere uymalarını sağlayacağımızı, çalışanlarımızın bu yükümlülükleri ihlal etmeleri halinde Veri Sorumlusu, veri sahibi veya 3.kişiler nezdinde doğacak zararlardan doğrudan ve bizzat sorumlu olacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

 

 1. İş bu Taahhütname’de açıkça izin verilen haller haricinde ve hizmetin niteliği işlemeye zorunlu kılmadıkça, Veri Sorumlusu’nun yazılı izni olmadan veya yetkili idari veya adli makamlarca hukuka uygun biçimde talep edilmedikçe kişisel verileri işlemeyeceğimizi, hizmetin ifasının kısmen veya tamamen devri de dahil, kişisel verileri üçüncü kişilere bir sözleşme kapsamında aktarmadan, başka şekilde yayınlamadan veya ifşa etmeden önce Veri Sorumlusu’nun yazılı rızası alacağımızı, yetkili idari veya adli makamların hukuka uygun talepleri karşısında veri paylaşılması gereken hallerde ise, Veri Sorumlusu’nu 1 işgünü içinde durumdan haberdar

edeceğimizi, hukuki ve ticari menfaatler açısından gerekli işbirliğini yapacağımızı, Veri Sorumlusu’nun rızası olsa dahi kişisel veriye erişimi olan üçüncü kişilerin bu yükümlülükleri ihlal etmesi halinde doğacak zararlardan doğrudan ve bizzat sorumlu olacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

 1. Verilerin işlenmesi sırasında aşağıdakileri içermek ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere teknik ve idari tedbirleri alacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
 1. Kişisel verinin işlenmekte olduğu yerlere izinsiz kişilerin girişi(Giriş Denetimi),
 2. İzinsiz kişilerin veri taşıyıcıları okuması, kopyalaması, değiştirmesi ve çıkarmasını ( Veri ortamıyla Bağlantılı Personelin Denetimi),
 3. Kişisel verinin açıklanması ya da veri ortamında taşınması sırasında izinsiz kişilerin bunları okuması, kopyalaması, değiştirmesi ve silmesini(Kayıt Denetimi)
 4. Kişisel verinin bellekte izinsiz olarak bulundurulması, kişisel verilere izinsiz olarak erişilmesi ve bunların değiştirilmesi ya da silinmesini(Kayıt Denetimi),
 5. Otomatik veri işleme sistemlerinin izinsiz kişilerce iletim sistemleriyle (örneğin uzaktan erişim) kullanılmasını engellemeyi;
 6. Kişisel verinin iletim sistemleriyle açıklandığı alıcıların kimlikleri belirlenebilir olmasına (Denetlenebilirlik),
 7. Yetkili kişilerin kişisel veriye erişimi, görevlerini ifa etmeleri için zorunlu erişim düzeyiyle sınırlı olmasına (Erişim Denetimi),
 8. Otomatik sistemlerde, hangi kişisel verinin ne zaman ve kim tarından girildiğinin geriye dönük olarak takip edilebilmesini (Girdi Denetimi) sağlamayı.
 1. Veri sahibi tarafından kişisel veriyi erişim talep edilmesi veya mevzuat çerçevesinde Veri Sorumlusu’nun yükümlülüklerine ilişkin şikayette bulunulması veya Veri Sorumlu’ndan KCKK uyarınca herhangi bir talepte bulunulması veya güvenlik ihlali halinde, veri sahibine herhangi bir bilgi vermeden, tarafımızdan talepte bulunulmasından itibaren 1 işgünü içerisinde Veri Sorumlusu’nu haberdar edeceğimizi; tarafımıza iletilen her türlü şikayet ve talep hakkında Veri Sorumlu’na her türlü desteği vereceğimizi; tarafımıza iletilen her türlü şikayet ve talep hakkında Veri Sorumlusu’na her türlü desteği vereceğimizi ve işbirliği yapacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
 2. Veri Sorumlu’nun veya Veri Sorumlusu tarafından yetkilendirilen kişilerin (gizliliğe ilişkin gerekli önlemleri alması şartıyla), işbu Taahütname kapsamındaki faaliyetlerimizi ve ilgili tüm kayıt ve dokümanlarımızı denetlemesine müsaade edeceğimizi, denetim sırasında soruların cevaplanası için yeterli uzmanlık ve yetki düzeyine sahip en az bir çalışanı hazır bulunduracağımızı , bu hususta her türlü makul talep ve talimata uyacağımızı, Veri Sorumlu’nun talebi üzerine, almış olduğu Teknik ve İdari Tedbirler listesini ileteceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
 3. Yürüttüğümüz veri işlemi faaliyeti kapsamında Veri Sorumlu’nun veri sahibine veya üçüncü kişilere karşı yükümlülükleri göz önünde bulunduracağımızı, mevzuata ve/veya işbu Taahütname’ye aykırı davranmamız sebebiyle veri sahibi veya üçüncü kişiler tarafından Veri Sorumlusu’ndan herhangi bir hukuki, idari veya cezai talepte bulunulması halinde bu talepten bizzat ve münhasıran sorumlu olacağımızı, Veri Sorumlusu tarafından bu kişilere her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ödeme yapılması gerekir ise bu ödemenin tarafımıza rücu edileceğini, rücu taleplerini herhangi bir mahkeme kararına ihtiyaç olmaksızın, Veri Sorumlu’nun ilk yazılı talebinden itibaren 3 işgünü içinde derhal ve nakden yerine getireceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
 1. Tarafımıza bildirilmesi halinde veya isleme amacı sona ermesi halinde fiziken iadesi mümkün kayıt ortamlarını, kendisine herhangi bir nüsha bırakmaksızın derhal SIRKET’e iade edilecegini, SIRKET tarafından Taahhüt Eden’e Kisisel Veriler’in İmha edilmesi yönünde yazılı bir bildirim gelmesi halinde; (Yok Etme / Silme / Anonim Hale Getirme) Kisisel Veriler’i İmha edileceğini, elektronik ortamlardaki islemlerin geri döndürülemeyecek sekilde yapılacagını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

 

 1. İşbu Taahütname’deki yükümlülüklerimizin, hizmetin sunulmasına ilişkin olarak Veri Sorumlusu ile aramızda yapılmış ve/veya yapılacak sözleşmelerden herhangi birinin feshi halinde de yürürlükte kalmaya devam edeceğini; işbu Taahütname hükümleri ile Veri Sorumlusu ile yapılmış ve/veya yapılacak diğer sözleşme hükümleri arasında ihtilaf çıktığında işbu Taahütname hükümlerinin öncelikle uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
 2. İşbu Taahhütname’nin herhangi bir hükmüne aykırı davranmamız halinde Veri Sorumlusu’nun yazılı ihtarına rağmen 15 günlük süre içerisinde aykırılığı gidermememiz halinde, Veri Sorumlusu’nun, hizmetin sunulmasına ilişkin olarak aramızda yapılmış ve/veya yapılacak tüm sözleşmeleri tazminatsız ve derhal feshetme hakkının bulunduğunu kabul ederiz.
 3. Veri Sorumlu’nun Veri Sorumlusu sıfatını herhangi bir sebeple üçüncü bir kişiye devretmesi veya aktarması halinde, İşbu Taahhütname’den doğacak yükümlülüklerin söz konusu devralana karşı da aynen geçerli olacağını beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
 4. İşbu taahhütnameden doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu, işbu taahütname’den doğacak damga vergisi ve sair harçların tarafımıza ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

        /        /